ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนหลังกรมทางหลวง

"

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนหลังกรมทางหลวง เขตราชเทวี

"

     

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพลังกาย ใจ ในชุมชน ณ ชุมชนหลังกรมทางหลวง เขตราชเทวี โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เยี่ยมติดตามสมาชิกในชุมชนที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินชีวิต การดูแลป้องกันตนเอง การจัดการชุมชนในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19