ฟาร์มสร้างสุขกับการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนและสังคม...

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ฟาร...

 

จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "ยืดเหยียด ลด...

 

"นิตยสารคู่สร้างคู่สม" ลงภาพข่าวงานประชุมวิชาการภาคประชาชน  ประจำปี 59

 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการลดบริโภคเกลือโซเดียมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ระดมสมองวางแผนรณรงค์การ...

 

คณาจารย์จาก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  ม.มหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  เดินทางเข้ายี่ยมชมฟาร์...

 

กลุ่มเอี๊ยมฟ้า  โดยนักศึกษาพยาบาล รามา ฯ ลุยสอนเด็กกินผัก  และห่างไกลบุหรี่

 

คณะกรรมการบริหารฟาร์มสร้างสุข  รามาธิบดี  ประชุมวางแผนการจัดการพื้นที่โครงการ ฯ  ในปีที...

 

เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ  ครั้งที่  9

 
นักศึกษาต่างชาติ  ดูงานโครงการฟาร์มสร้างสุข   รามาธิบดี

นักศึกษาต่างชาติ  ดูงานโครงการฟาร์มสร้างสุข   รามาธิบดี

 
แค่ให้ใจก็สุข

ไม้กวาดที่หายไป