กิจกรรมวันดินโลก

กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2563 "
     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มากล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้การทำสบู่ฟักข้าว และการปรุงดินสำหรับเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังมีผลผลิตจากโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มาจำหน่ายอีกด้วย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนซอยสวนเงิน โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากชุมชนซอยสวนเงิน นำบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สถานที่จัดงาน ณ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี