ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 15 กันยายน 2563 (บ่าย)

นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจั...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 14-15 กันยายน 2563

อ.จามร เหล่าอิ่มจันทร์ และ อ.อรุณรัตน์ ประมวลรัฐการ ทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาอิสระ ได้ให้...

 
ภาพบรรยากาศการอบรม ณ PULLMAN BANGKOK KING POWER Hotel ของหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) วันที่ 9-10 กันยายน 2563

อ.พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะข้ามป้อม) และ อ.ณัฐฬส วังวิญญู ผู้อำนวย...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 31 สิงหาคม 2563(บ่าย)

นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Procurement Man...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 31 สิงหาคม 2563(เช้า)

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรต...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 26 สิงหาคม 2563

อาจารย์นรพล สารีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด ได้ให้เกียรต...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (บ่าย)

อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (เช้า)

อ.พาขวัญ ปุณณุปูรต หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ด้านการวางแผนและด้านการลงมือปฏิบัติ การออกแ...