ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 19 สิงหาคม 2563

 
      ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ Breakthrough Management Group (Thailand) และเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชา Operations Management, Performance Management and Value Creation ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Operation Management and Business Improvement” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563