เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 ม.ค. 2567 (อบรมระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 6 มี.ค. 2567)

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO10 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for the New Era โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for t...

 

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเ...

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล...