อบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566

 

ปิดรับสมัครแล้วเมื่อ 20 เม.ย. 66

(อบรมระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 66)

 

ประกาศ เรื่อง การส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO10 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for the New Era โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for t...

 

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเ...

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล...

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296