CIO การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์

การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์
CIO : Healthcare Chief Information Officer

โครงสร้างหลักสูตร

        หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” (Healthcare Chief Information Officer:CIO) มุ่งเน้นเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้านนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาองค์กร โดยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ทางการแพทย์ การจัดการ ตลอดจน ด้านกฎหมายและจริยธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการ วางแผน และพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้ การบริหารจัดการและการให้บริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

โครงสร้างหลักสูตร

    - Self-Development
    - Term & Organization Management
    - IT Management
    - Health Informatics

 

การรับรองหลักสูตร

     หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/๘๗๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าเป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับต้น (MU Supervisory Level)”

 

เหมาะสำหรับ
     1. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ระดับผู้อำนวยการศูนย์สำนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์  และการสื่อสาร
     2. หัวหน้า/ฝ่าย/ส่วนงาน/ผู้จัดการฝ่ายงาน ICT ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ  ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO)
     3. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลหรือเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้บริหาร นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ หรือ  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
     4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วิทยากร
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีประสบการณ์ความรอบรู้ในสถานการณ์ ปัจจุบันและบริบทในอนาคตด้านสารสนเทศทางการแพทย์ เสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของนักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จ ด้านสารสนเทศ