CEO การบริหารโรงพยาบาล

การบริหารโรงพยาบาล
CEO : Hospital Management for Chief Executive Officer

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

     หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล (Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา ผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของการบริการด้านสุขภาพเพื่อผลสัมฤทธิ์ ขององค์การ สู่การเป็นองค์การที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

 

โครงสร้างหลักสูตร

     - Self-Development & Leadership
     - People Management
     - General Management
     - Hospital Management
     - Site Visits

 

การรับรองหลักสูตร

     หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง) ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือที่ ศธ 0517.013/01233 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ว่าเป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร “โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)” (Executive Development Program)

 

เหมาะสำหรับ
     1.  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหารโรงพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มงาน
     2.  พยาบาลวิชาชีพ/เภสัชกร/บุคลากร ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางหรือเทียบเท่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     3.  ผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และสาธารณสุข และกำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการแพทย์

 

วิทยากร
    ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัยจากแวดวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารโรงพยาบาล คณาจารย์ เสริมสร้างมุมมองใหม่จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการกิจธุระโรงพยาบาลและวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี