You are here

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม   ระยะเวลาของการฝึกอบรม
คำตอบ   CEO ประมาณ 43-45 วัน
              CIO ประมาณ 33-35 วัน
              RESD ประมาณ 20-22 วัน
              BMS ประมาณ 14 วัน

 

คำถาม   อบรมกี่วันต่อสัปดาห์
คำตอบ   CEO ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
              CIO ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
              RESD ทุกศุกร์ หรือวันพฤหัสบดี ในบางสัปดาห์
              BMS ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

 

คำถาม   เกณฑ์เวลาเข้าอบรม
คำตอบ   ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% 
โดยขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20% ของระยะเวลาทั้งหมด
กรณีแนบหนังสือราชการพร้อมใบลา จะไม่นับเป็นวันลา

             

คำถาม   การอบรมนอกสถานที่และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คำตอบ   ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน

การอบรมนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยนับเป็นชั่วโมงเรียน

 

คำถาม   การศึกษาดูงานในประเทศ
คำตอบ   ทุกหลักสูตรจะมีการศึกษาดูงานทั้งในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกคณะฯ

สถานที่ศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยนับเป็นชั่วโมงเรียน

 

คำถาม   การศึกษาดูงานต่างประเทศ
คำตอบ   ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของแต่ละหลักสูตร

การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือเบิกงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด (เลือกตามความสมัครใจและไม่นับเป็นชั่วโมงเรียน)

 

คำถาม   คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
คำตอบ 

 

 

 

 

 

คำถาม   เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม
คำตอบ   1.ใบสมัครเข้ารับการอบรมฉบับจริง ที่มีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาขององค์กร
              2 รูปถ่ายพื้นขาวหรือพื้นสีฟ้าขนาด 1 นิ้ว (ติดรูปถ่ายมาในใบสมัคร)

 

คำถาม   ขั้นตอนการรับใบสมัคร
คำตอบ   กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน/องค์กร และส่งมายัง  
              Email: supapan.sup@mahidol.ac.th
              นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล)

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296