คำถามที่พบบ่อย

คำถาม   ระยะเวลาของการฝึกอบรม
คำตอบ  BMS ประมาณ 14 วัน
              CEO ประมาณ 43-45 วัน
              CIO ประมาณ 33-35 วัน
              RESD ประมาณ 20-22 วัน
              SHSM ประมาณ 19 วัน

 

คำถาม   อบรมช่วงเวลาใด และกี่วันต่อสัปดาห์
คำตอบ  BMS ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
              CEO ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
              CIO ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันจันทร์ - พุธ หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด
              RESD ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.  ทุกวันศุกร์ หรือวันพฤหัสบดี ในบางสัปดาห์
              SHSM ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวันศุกร์ - พฤหัสบดี หรือวันอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

 

คำถาม   เกณฑ์เวลาเข้าอบรม
คำตอบ   ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% 
โดยขาดการอบรมได้ไม่เกิน 20% ของระยะเวลาทั้งหมด
กรณีแนบหนังสือราชการพร้อมใบลา จะไม่นับเป็นวันลา

             

คำถาม   การอบรมนอกสถานที่และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คำตอบ   ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน

การอบรมนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยนับเป็นชั่วโมงเรียน

 

คำถาม   การศึกษาดูงานในประเทศ
คำตอบ   ทุกหลักสูตรจะมีการศึกษาดูงานทั้งในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกคณะฯ

สถานที่ศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร โดยนับเป็นชั่วโมงเรียน

 

คำถาม   การศึกษาดูงานต่างประเทศ
คำตอบ   ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของแต่ละหลักสูตร

การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หรือเบิกงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด (เลือกตามความสมัครใจและไม่นับเป็นชั่วโมงเรียน)

 

คำถาม   คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
คำตอบ 

 

 

 

 

 

คำถาม   เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม
คำตอบ   1.ใบสมัครเข้ารับการอบรมฉบับจริง ที่มีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาขององค์กร
              2 รูปถ่ายพื้นขาวหรือพื้นสีฟ้าขนาด 1 นิ้ว (ติดรูปถ่ายมาในใบสมัคร)

 

คำถาม   ขั้นตอนการรับใบสมัคร
คำตอบ   กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย พร้อมคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน/องค์กร และส่งมายัง  
              Email: supapan.sup@mahidol.ac.th
              นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล)