ติดต่อโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

×

Warning message

Submissions for this form are closed.
งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1274, 02-201-1547, 02-201-0798, 02-201-0828, 02--201-0800 
โทรสาร 02-354-7296

การเดินทาง
            ท่านสามารถเดินทางมาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้โดยสะดวก ดังนี้ 
           1. เดินทางโดยรถไฟ   (ณ ชานชาลาโรงพยาบาลรามาธิบดี) คลิกตารางการเดินรถไฟ 
           2. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  หมายเลข  ปอ.44, 8
           3. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS (ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)และโดยสารโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ณ ซอยโยธี
 

-