บุคลากร

   
   
 

 

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดี
ฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
สุภาพรรณ สุพรรณทัสน์
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์
หัวหน้างานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิทิต ร่วมเงิน
นายวิทิต ร่วมเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
name surname
นางสาวประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
name surname
นางสาวพินผกา กุลนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จันทนี แจ่มฟ้า
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)