บุคลากร

   
   
 

 

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ
ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ
รองคณบดี
ฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
สุภาพรรณ สุพรรณทัสน์
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์
หัวหน้างานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
โทรศัพท์ 46158, 091-774-6317
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิทิต ร่วมเงิน
นายวิทิต ร่วมเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-201-0828
นางสาวอัญชนา จันทรวิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 02-201-1547
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
name surname
นางสาวภัทรดา กำธรวสุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ)
โทรศัพท์ 02-201-1274