BMS ผู้บริหารระดับต้น

ผู้บริหารระดับต้น
BMS : Basic Management Skills

เกี่ยวกับหลักสูตร

     หลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น (Basic Management Skills) เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่กำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า และผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง และหรือผู้ที่หน่วยงานเล็งเห็นว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) ให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของผู้บริหารระดับต้นต่อไป โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การพัฒนาและเข้าใจตนเอง การบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารหน่วยงานอย่างมืออาชีพ

 

โครงสร้างหลักสูตร

การรับรองหลักสูตร (ข้อมูลตามตาราง)

     หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา ผู้บริหารระดับต้น ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือที่ ศธ.0517.013/00503 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ว่าเป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)

 

เหมาะสำหรับ

  1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าผู้ตรวจการ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

  2. เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับหัวหน้างานในอนาคต

 

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัย และมีประสบการณ์สูงเปี่ยมไปด้วยความสามารถจากภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล