RESD โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
RESD: Ramathibodi Executive Successors Development

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

        โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายใน (Ramathibodi Executive Successors Development) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successor plan) โดยเพิ่มพูนทักษะการบริหารงานและบริหารคน มีแนวคิด วิธีการบริหารที่เข้ากับบริบทปัจจุบัน พร้อมพัฒนาไปสู่บริบทใหม่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) 

วัตถุประสงค์

 1. ทักษะการบริหารพื้นฐาน และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรในบริบทคณะแพทยศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน1. เพื่อเพิ่มพูน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เชิงบริหาร และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างผู้บริหารในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงสร้างหลักสูตร

 • Leadership
 • Self Development
 • Effective Management Leading
 • Medical Academic Institute

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. ผู้ที่ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นสมควรจะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successors)
 2. ผู้ที่หัวหน้าภาคฯ เห็นสมควรจะเตรียมพร้อมเป็นผู้บริหาร (successor plan)
 3. บุคลากร สาย ก (อาจารย์)
 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการอบรมได้เต็มเวลา ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนรุ่นละ 25-30 คน

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ องค์กรธุรกิจ