You are here

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
RESD : Ramathibodi Executive Successors Development

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

        โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายใน (Ramathibodi Executive Successors Development) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successor plan) โดยเพิ่มพูนทักษะการบริหารงานและบริหารคน มีแนวคิด วิธีการบริหารที่เข้ากับบริบทปัจจุบัน พร้อมพัฒนาไปสู่บริบทใหม่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารพื้นฐาน และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรในบริบทคณะแพทยศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เชิงบริหาร และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างผู้บริหารในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงสร้างหลักสูตร

  • Leadership
  • Self Development
  • Effective Management Leading
  • Medical Academic Institute

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. ผู้ที่ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นสมควรจะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successors)
2. ผู้ที่หัวหน้าภาคฯ เห็นสมควรจะเตรียมพร้อมเป็นผู้บริหาร (successor plan)
3. บุคลากร สาย ก (อาจารย์)
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการอบรมได้เต็มเวลา ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนรุ่นละ 25-30 คน

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ องค์กรธุรกิจ


สำหรับผู้สนใจสมัคร

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296