You are here

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
RESD : Ramathibodi Executive Successors Development

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

     โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายใน (Ramathibodi Executive Successors Development) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successor plan) โดยเพิ่มพูนทักษะการบริหารงานและบริหารคน มีแนวคิด วิธีการบริหารที่เข้ากับบริบทปัจจุบัน พร้อมพัฒนาไปสู่บริบทใหม่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) 

 

โครงสร้างหลักสูตร

     - Leadership
     - Self Development
     - Effective Management
     - Leading Medical Academic Institute

 

เหมาะสำหรับ
     1. ผู้ที่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นสมควรจะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successor plan)

     2. ผู้ที่หัวหน้าภาควิชา เห็นสมควรจะเตรียมเป็นผู้บริหาร (successor plan)

วิทยากร
    

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ที่ทันสมัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ องค์กรธุรกิจ


สำหรับผู้สนใจสมัคร

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296