ทำเนียบศิษย์เก่า

 

 หลักสูตร ผู้บริหารระดับต้น [BMS]

 

 หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล [CEO]

 

 หลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ [CIO]

 

 หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [RESD]

 

 หลักสูตร Silvery Health Service Management [SHSM]