ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่46 ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

 
     ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00–16.00น. โดยมี ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ให้การต้อนรับ