You are here

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566

 

อบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566

 

ปิดรับสมัครแล้วเมื่อ 20 เม.ย. 66

(อบรมระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 66)

 

ประกาศ เรื่อง การส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 17 กันยายน 2563 (บ่าย)

อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 17 กันยายน 2563 (เช้า)

อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน อายุรแพทย์ และ นักเวชสารสนเทศ (...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 17 กันยายน 2563 (เช้า)

นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 16 กันยายน 2563

ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท RFS จำกัด, ร้อยตำรวจโทหญิง เอ็นดู สุขเริงรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสั...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 16 กันยายน 2563 (บ่าย)

รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์ สาขาเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, เลขาธิการ สมาคมเวชสารสนเทศไท...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 16 กันยายน 2563 (เช้า)

ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) วันที่ 15 กันยายน 2563 (บ่าย)

นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจั...

Pages

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296