“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ...

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 1 ต.ค....

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe 4 Essential Roles of Leadership™ โดย PacRim Group

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Public Interview

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO48 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร และ Table manners

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 14.00 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
พิธีเปิดหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 [CEO48]

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.  ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 5 BMS [Basic Management Skill]

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโร...

 
BMS5 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-13.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่น...

 
Refreshment class CEO

ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” (CEO) ทุกรุ่น ทุกปี ทุกท่าน สามารถกลับมา...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร BMS เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ The Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีการบรรยายพิเศ...

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 5 (BMS5)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 9 (CIO9)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ศ. คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและ...