You are here

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพท...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพท...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 12:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 13:00 - 15:00 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศา...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 (ช่วงเช้า)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 14:00 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 11:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...

 
 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ​ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย​ กรรมการผู้จัดการ​ BMGI Thailand​ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Lean Management” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 7 (BMS7) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร...

Pages

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296