พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล – ระดับเมือง ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา...

 

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล – ระดับเมือง ...

 

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล – ระดับเมือง ...

 

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล – ระดับเมือ...

 

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล...

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 (CIO8) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยา...

 

ผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล – ระดั...

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 (CIO8)เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบ...

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 (CIO8)เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์...

 

ยินดีตอนรับผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานโรงพยาบาล...

 

 ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า...

 

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสำหรับหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 3 Basic Management Skills...