ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ศรีเพชร บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 โรงเรียนก...

 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ CEO47 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 โรงเรียนก...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 (CEO47) เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 

 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 11.30-16.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล...

 
พิธีปิดหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47   Hospital Management [CEO47] 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนยน 2561 เวลา 9.00น.  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิท...

 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30-13.00น. รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโร...

 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 47 ประจำปี 2561

ตามที่โรงเรียนบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักส...

 
BMS3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 3 (BMS3) เข้าศึกษาดูงาน ณ บร...

 
พิเศษสำหรับ CEO47 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 Hospital Management [CEO47] ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงวันท...

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และบรรย...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00น. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให...

 

 ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้า...

 

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศนียบัต...