BMS4 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30-13.00น. ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโ...

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 4 BMS [Basic Management Skill]

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงา...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณขอต้อนรับและ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ

ขอต้อนรับและ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับการแต...

 
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแน่่ง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ อดีตรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได...

 
พิธิปิดการอบรบหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.  ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลัก...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO47 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00-13.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่...

 
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 : CEO47  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รับการฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Laboratory Information System และได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยาให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" ร...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CEO47 ศึกษาดูงาน ณ  บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.30-13.30น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 (CEO47) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 : CEO47 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 (CEO47) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47...

 
เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภา...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 47 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...