You are here

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08:30 - 15:30 น. โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 BMS7 [Basic Management Skills]

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 วลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเ...

 
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของผู้สมัครอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7)

ขอเชิญผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตั...

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 7

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการพิจารณาให...

 
CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระ...

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการพิจารณาให...

 
CIO10 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบ...

 
CIO10 ศึกษาดูงาน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. อ.พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ได้ให้...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร CIO10 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for the New Era โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Great Leaders for t...

 
CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการ...

 
Refreshment class CEO ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่าหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" ทุกรุ่น ทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” (CEO) ทุกรุ่น ทุกท่านสามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย...

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10)

ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหล...

Pages

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296