โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

     โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน กรรมการบริหารหลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการ Digital Health Technical Advisory Group ของ World Health Organization (WHO)