พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6)

 
 
     วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 35 ท่าน