ผู้เข้าอบรมหลักสูตร BMS6 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group

 
 
     วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Proactive Leader: Leading to Success โดยได้รับเกียรติจาก อ.ฉัตรฤดี บริภารัตน์ จาก PacRim Group มาเป็นวิทยากรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6) ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล