บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า

 
     วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น.  ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล นำทีมบุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพง รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ), คุณสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง (พนักงานบริหารงานทั่วไปชำนาญการ), คุณสมบัติ หวังเกษม (พนักงานฝึกอบรมชำนาญการ) และ คุณณัฏฐพล สอนสุภาพ (พนักงานโสตทัศนศึกษา) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร พร้อมทั้งพาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้