You are here

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นายจักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ 101 จำกัด และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้เกี...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 10 สิงหาคม 2563

อ.ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 5 สิงหาคม 2563

อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการสร้างค่านิยมแล...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 4 สิงหาคม 2563

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มบริษัทแพคริม ให้เกียรติเป็นวิทย...

 
ทีมวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เป็นประธา...

 
ภาพบรรยากาศการการอบรมนอกสถานที่ของหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 3 สิงหาคม 2563

คุณจูลี่ เมย์ มิ่งเจริญ และ คุณพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาช...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563

กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม และคณะ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีน...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (เช้า)

นายจักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ 101 จำกัด และ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒ...

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 CEO49 [Hospital Management for Chief Executive Officer]

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 BMS7 [Basic Management Skills]

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เป็นประธานในพิ...

 
ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่7 (BMS7) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ ดร. นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยา...

Pages

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 1274, 0 2201 1547, 0 2201 0798, 0 2201 0800, 0 2201 0828 โทรสาร 0 2354 7296