พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 CEO49 [Hospital Management for Chief Executive Officer]

 
      อาจารย์ ดร. นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายอีกครั้งในหัวข้อ “Disruptive Management” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 7 (BMS7) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี