พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 BMS7 [Basic Management Skills]

 
     ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 ณ ห้อง 901A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.