ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่46 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
 
 
          ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ โดยมี ศาสตารจารย์เกียรติคุณ นพ.ธีระชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ