พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 BMS6 [Basic Management Skill]

 
     วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 ณ ห้อง 901A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล