ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 26 สิงหาคม 2563

 
      อาจารย์นรพล สารีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Conflict Management and Negotiation” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563