ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 16 กันยายน 2563

 
      ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท RFS จำกัด, ร้อยตำรวจโทหญิง เอ็นดู สุขเริงรื่น ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, คุณเฉลิมพล สืบแสงอินทร์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรม, คุณธนิดา นรานุต ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ และ คุณลลิดา ไชยแสง ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Facility Management” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563