ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (เช้า)

 
      อ.พาขวัญ ปุณณุปูรต หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ระบบยาในโรงพยาบาล” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.30 น.