ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 14-15 กันยายน 2563

 
      อ.จามร เหล่าอิ่มจันทร์ และ อ.อรุณรัตน์ ประมวลรัฐการ ทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาอิสระ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “HR for Non-HR” และ “The Powerful of Process Coaching” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563