ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 31 สิงหาคม 2563(บ่าย)

 
      นายสามารถ แสงรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กองการพัสดุภาครัฐ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Procurement Management” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 – 15.30 น.