ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 31 สิงหาคม 2563(เช้า)

 
      ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.30 น.