ภาพบรรยากาศการอบรม ณ Park Hyatt Bangkok Hotel ของหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) วันที่ 3 สิงหาคม 2563

 
      คุณจูลี่ เมย์ มิ่งเจริญ และ คุณพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร” “Table Manners” และ “Social Communication” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง Ballroom ชั้น B1 Park Hyatt Bangkok Hotel ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563