ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)

 
      รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารกิจธุระ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.