ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563

 
      กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม และคณะ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Non-Technical Skills” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563