ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 5 สิงหาคม 2563

 
      อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “EQ กับ ผู้นำ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563