ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 
      ดร.ธนัย ชรินทร์สาร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ด้านการวางแผนและด้านการลงมือปฏิบัติ การออกแบบองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนทางด้านการจัดการและด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Strategy Management” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563