ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 10 สิงหาคม 2563

 
      อ.ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “StrengthsFinder” แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49 เนื้อหาที่วิทยากรได้นำมาถ่ายทอดนั้นช่วยเสริมทักษะการวิเคราะห์จุดแข็งและนำมาบริหารจัดการคน หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ณ ห้อง 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563