ทีมวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาทจาก กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม, กัปตัน อนิวรรต ท้วมเริงรมย์, กัปตัน ณัฐ เมทินีวงศ์, นางเนตรนภิศ ไชยรัตนะ, นางกรุณา ภารัญนิตย์, นางสาวปิยนาถ โกสินทรเสนีย์, นางภีมพ์กมล วสิษฐ์ธำรงค์ และ กัปตัน สนอง มิ่งเจริญ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในนามของ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณ กัปตัน นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม และคณะฯ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคเงินรายได้ทั้งหมดให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้