ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านปี2554

NO. Authors Title               Journal Title
1

ณัฐพงษ์ นามจัด,พบ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร.,
บุญชู กุลประดิษฐารมณ์,พบ.,
วิชิต ชีวเรืองโรจน์,พบ.,
รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
                                                                  

การเทียบความแม่นยำในการใช้เครื่องมือตรวจการทำงานของ
หูชั้นกลาง ระหว่างชนิดหลายความถี่ การส่องตรวจหูโดยเป่าลมเข้าช่องหู และการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องหู สำหรับวินิจฉัย
ภาวะหูชั้นกลางอักเสบ ชนิดมีน้ำซึมขึ้นในผู้ป่วยในผู้เป่วยเด็ก "(Accuracy of multifrequency tympaonmetry, Pneumatic otoxocpey and Otomicroscopy for diagnostic otitis media with effusion in pediatric patients)

Abstract
 

 

2
 

ไฑูรย์ เติมรัตนกุล,, พบ. เฉลิมชัย ชินตระการ.,พบ., บุญชู กุลประดิษฐารมณ์ พบ.

 

การใช้สารคลอเฮกซิดีนความเข้มข้น 0.2% กลั้วปากเพื่อลดอาการเจ็บปวด หลังกรผ่าตัดต่อทอนซิลและภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด
(Use of 0.12% Chlorhexidine mouthwash in relieving Post Operative tonsillectomy pain and postoperative bleeding)

Abstract
 

 

3.

 

 

ธิดารัตน์ เชิดเกียรติสกุล., พบ. เฉลิมชัย ชินตระการ.,พบ., บุญูชู กุลปรเะดิษฐารมณ์.พบ.

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคโพรงไซนัสข้างจมูกอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดี
(Bacteriological Findings in Acute Maxillary Sinusitis at Ramathibodi Hospital)

Abstract

 
4

จักรวิดา โกษาคาร.,พบ.,
ธงชัย พงฯศ์มฆพัฒน์.,พบ.,
วิชิต ชีวเรืองโรจน์.,พบ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น,พบ.

การศึกษาผลการรักษษถุงน้ำของต่อมไทรอยด์ ด้วยการฉีด Bleomycin เปรียบเทียบกับการฉีด  ethanol ภายใต้การาตรวจ Ultrasound
(Comparison of size reductoin, recurrent rate} side effect and complications between ultrasound quide percutaneous bleomycin with ethanol injection  in treatment of benign thyroid cyst)
Abstract
 
5 Pawin Numthavaj.,M.D.,
Kangsadarn Tanjararak,,MD.,
Boonsarm Roongpuvapaht,M"D.
Mitomicin c for the prevention of postoperativesynerchia after endoscopic sinus surgery:systematic review & Meta-analysis.
Abstract
 
6 สุภาภรณ์ บุญชิต., เฉลิมชัย ชินตระการ,พบ.
 
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของภาระที่มีของเหลวขังในหูชั้นกลาง (Bacteriologic etiology of media with effusion)
Abstract