ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์สุภาวดี ประคุณหังสิต

   Research Publications

1.  Prakunhungsit  S, Boonchird C, Suetrong S, Bacteriology of acute sinusitis at Ramathibodi
     Hospital. Rama Med J 1993;16:323-9

2.  Prakunhungsit S, Parotid gland tuberculosis : a case report. Otolaryngol Head Neck Surg
     (Thailand)   1991;6:167-71

3.  Prakunhungsit  S, Klongsusuek P. Lipoma of the parotid gland . Otolatyngol Head Neck Surg   
     (Thailand)
     1991;6:71-74

4.  Prakunhungsit S, Clongsusuek P. Mucocele of the paranasal sinuses: a retrospective
     study at  Ramathibodi  Hospital. Rama Med J 1988;11:159-64

5.  Prakunhungsit S, Dheandhnoo D, Chuahirun S, Thanavirathananich S. Nasoethmoidal
     schwannoma :
     an adolescent case-report with extarcranial extension. Otolaryngol Head Neck Surg (Thailand)
     1987;2:123-30

6.  Prakunhungsit S, Suppurative chondritis of the ear:a complication of acute puncture.
     Internal Medicine (Thailand) 1987;3:79-81

7.  Prakunhungsit S, Kulapaditharom B. Idiopathic sudden hearing loss: comparison of  hearing
     results between out-patient and in-patient medical treatment. Rama Med J 1987;10:95-101

8.  Prakunhungsit S, Thainthanoo T, Chuahiran S, Thanaviratananich S, Nesoethmoidal
     Schwannoma an adolescent case-report with extracranial  extension. Otolaryngol Head
     Neck Surg (Thailand)  1987;2:123-30

9.  Prakunhungsit S, Vorachit M. Comparative study of the management of acute maxillary
     empyema by antral irrigation with normal saline solution or antibiotics. Rama Med J
     1985;8:89-90

10. Wanvarie S, Prakunhungsit S. Step-2 Thai Medical Licensing Examination result : afllow-up 
      study. Ann. Acad Med Sing a pore. 2008;37(12) : 1024-6   Abstract

11. Kong Kaew T, Prakuhungsit S, Kulapaditharom B.  Bacteriology of acute and subacute sinusitis
      at Ramathibodi Hospital. Otolaryngol Head Neck Surg (Thailand) 2000;1:21-6

12.  Bhongmakapat T, Prakunhungsit S, kulapaditharom B. Otorhinolaryngologic manifestations
       in HIV infected patients at Ramathibodi Hospital. Otolaryngol Head Neck Surg (Thailand) 
       2000;1:14-20

13. Kunachak S, Prakunhungsit S, Sujjalak K.   Thyroid cartilage and vocal fold reduction: a new
       phonosurgical method for male-to-female transsexuals. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2000 Nov;109
       (11):1082-6.  
Abstract

14.  Larbcharoensub N, Cert PK, Tungkeeratichai J, Prakunhungsit S, Narkwong L, Leopairut J. 
       Expression of hormonal receptor in patients with metastasizing pleomorphic adenoma of
       the major salivary gland; a clinicopathological report of three cases.
J Med Assoc Thai. 2009
      Sep;92(9):1250-5   Abstract

14. Kunachak S, Kulapaditharom B, Prakunhungsit S. Minimally invasive KTP laser treatment
      of perennial allergic rhinitis: a preliminary report. J Otolaryngol. 2000 Jun;29(3):139-43. 
Abstract

 
15.  Pekanan P, Prakunhungsit S, Nirapathpongporn S, Thanomsiat W: CT Imaging of Madelung
       Discase: case report. Asean J Radiol  1995;1:17-9

16. Kunachak S, Prakunhungsit S, A simple treatment for endochondral pseudocyst of the aurtcle.
       J Otolaryngol 1992;21:139-41  
Abstract

17.  Klongsusuek P, Prakunhungsit S, Sangarlantkarn S, Laser-induced T-tude Fire, Rama Med J
       1991;14:117-9

18.  Thanaviatananich S, Prakunkungit S, Kulapaditharom B, Chualhiran  S, Clongsusuek P, Lingual
        thyroid : report of a case . Otolaryngol Head Neck Surg  (Thailand) 1987;2:131-137

19.  Cheewaruangroj W, Kulapaditharom B, Prakunhungsit S, Kanchanalarp C, Tanpowpong K,
       Kunachak S, Euswas C, Chakkaphak, Tirapanich W, Phryngocutaneous fistulae after larynectomy.
      J Inter Coll  Surg Thai 1997;40:40-4