ผลงานวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์

ผลงานวิจัย

 

1.  Chanapai W, Bhongmakapat T, Tuntiyatorn L, Ritthipravat P. Nasopharyngeal carcinoma 
     segmentation using a region growing technique. Nasopharyngeal carcinoma segmentation 
     using a region growing technique.  Int J Comput Assist Radiol Surg. 2011 Jun 14.  Abstract

2.  Bhongmakapat T, Kantapasuantara K, Praneevatakul P.  A Small Absorbable Stent for Treatment of
     Anterior Glottic Web.J Voice.2011 Jul 1.  Abstract

3.  Kasemsuwan L, Cheewaruangrojwith cochlear implantation in Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 2010 Dec;93(12):1399-405.
      Abstract W, Tungkeeratichai J, Bhongmakapat T, Thawin C,
     
Lertsukprasert KTiravanitchakul R, Dara R, Laothamatas J. Fourteen-years experience
     


4.   Tatanun C., Ritthipravat P., Bhongmakapat T., Tuntiyatorn L. Automatic segmentation of
      nasopharyngeal carcinoma from CT images : Region growing based technique. ICSPS 2010-
      Proceedings of the 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems. 2010;2(-):-
      Abstract

5.  Larbcharoensub N, Leopairat J, Sirachainan E, Narkwong L, Bhongmakapat T, Rasmeepaisarn K,
     Janvilisri T. Association between multidrug resistance-associated protein 1 and poor prognosis in
     patients with nasopharyngeal carcinoma treated with radiotherapy and concurrent chemotherapy. 
     Hum Pathol. 2008 Jun;39(6):837-45    Abstract

6.  Praneetvatakul V, Kulapaditharom B, Kunachak S, Tanpowpong K, Euswas C, Cheewaruangroj W,
     Chintrakarn C, Bhongmakapat T. CO2 laser surgery in otorhinolaryngology-site and complications:
     a 10-year experience at Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 2001 Mar;84(3):339-48.   Abstract

<< หน้าหลักภาควิชา Site map ::
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล