ผลงานวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัย อยู่สวัสดิ์

  1. Euswas C. A Result of sublabial transnasomaxillary approach for
     nasopharyngea angiofibroma
retrospective study.  J Med Asso Thai
    1999;82-234-41.  
Abstract

 2. Praneetvatakul V, Kulapaditharom B, Kunachak S, Tanpowpong K, 
     Euswas C, Cheewaruangroj W, Chintrakarn C, Bhongmakapat T.
 
       CO2 laser surgery in otorhinolaryngology-site and complications:
     a 10-year experience at
Ramathibodi Hospital.J Med Assoc Thai.   
       2001 Mar;84(3):339-48.  Abstract

<< หน้าหลักภาควิชา Site map ::
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล