กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

 

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ปีการฝึกอบรม 2567

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ
 

1. ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย   https://www.rcot.org/2021/ForDoctor/Training/wDHb7ehasQ1XzdwNg56w
2. ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 

คุณสมบัติ  https://www.tmc.or.th/Media/media-2022-09-15-10-16-16.pdf

ระบบจะเปิดในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566

แพทย์ผู้สมัครจะต้องแจ้งความจำนงค์ ว่าจะไปคัดเลือกที่สถาบันใด 1 ใน 5 ที่เคยแจ้งไว้ ที่ email: residentent2022@gmail.com ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:00 น.  

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์  : รอบที่ 1.1  (13 พฤศจิกายน 2566) รอบที่ 1.2 (20 พฤศจิกายน 2566)