การสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประกาศนียบัตรในวิชาชิพเวชกรรม ด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 2567

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ปีการศึกษา 2567

สามารถสมัครในระบบรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ออนไลน์ ปีการศึกษา 2567

งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1.  เข้าไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครในเว็บไซต์  :  http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

2.  หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้อง upload ในระบบ **(ไฟล์PDF)**

                   2.1  รูปถ่ายประกอบการสมัคร

                   2.2  สำเนาปริญญาบัตร

                   2.3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                   2.4  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา(Transcript)

                   2.5  สำเนาบัตรประชาชน

                   2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน

                   2.7  บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร

                   2.8  หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก

                   2.9  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผละคะแนน)

                   2.10 ใบรับรองจากจักษุแพทย์ว่าไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ 3 มิติ (Stereopsis) และไม่มีการมองเห็นภาพซ้อน (diplopia)

                   2.11  หลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ (ไม่ต้อง upload ในระบบ)

3.1   หนังสือแนะนำตัว (recommendation letter) จำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ (ส่งไปรษณีย์มาที่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)

4. จำนวนที่รับในปีการฝึกอบรม 2567             2       คน

5.  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2567

6.  กำหนดการสัมภาษณ์      วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

ติดตามประกาศรับสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-2011515 ต่อ 114
ภาคโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาคารบริหาร ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2567